Privacy

Privacystatement met betrekking tot sollicitatieprocedures

Dit privacystatement heeft betrekking op sollicitatieprocedures van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Op onze website plaatsen wij regelmatig nieuwe vacatures voor uiteenlopende functies. Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor een functie dan vragen wij een reactie te sturen naar HR@miele.nl of een ander specifiek in de vacature genoemd emailadres. De sollicitatieprocedure gaat hiermee van start.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot de sollicitatieprocedure, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

1.   PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen naam en contactgegevens, informatie op het CV zoals door u verstrekt, waaronder kwalificaties, de motivatiebrief en referenties om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie.

Daarnaast kunnen wij, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te  beoordelen of u als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

2.   MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan onze HR-afdeling, uw toekomstig leidinggevende en/of gesprekspartners indien u voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3.   BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren zodat wij u op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren.

4.   BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5.   UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.   WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY STATEMENT

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. In geval het privacystatement veranderd tijdens een lopende procedure zullen we u daarvan in kennis stellen. De meest actuele versie van het privacystatement is te vinden op www.miele.nl.

7.   CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: HR@miele.nl.